Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 3
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují ochranu Vašich osobních údajů v dispozici obchodní společností Realitní kancelář Milovice, podmínky jejich shromažďování a nakládání s nimi (dále jen “Zásady ochrany osobních údajů”). Tyto Zásady ochrany osobních údajů slouží zároveň ke splnění povinnosti stanovené v čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) poskytnout Vám informace a přiměřenou ochranu a péči s ohledem na zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost Realitní kancelář Milovice s.r.o., IČO: 24724599, se sídlem Milovice, Višňová 554, PSČ 289 24 (dále jen „Společnost“ nebo „Realitní kancelář Milovice“) při zpracování osobních údajů klientů) vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení, jelikož se jedná o subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Klienti, kteří s Realitní kanceláři spolupracují, kteří s ní uzavřely písemnou smlouvu nebo dohodu na základě smluvního vztahu, jsou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Realitní kancelář zpracovává.

Účelem této informace je především splnění povinnosti kladené na správce vymezené v čl. 13 Nařízení, a tedy informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, o rozsahu zpracování, o účelu zpracování, o právech subjektů údajů vůči správci a další. 

 1. Rozsah zpracování 

 1. Za osobní údaje se ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost zpracovává ty osobní údaje, které jsou součástí smluvní dokumentace, včetně (nikoliv však komplexně) jméno, příjmení, telekomunikační data (např. telefon, e-mail), adresa, číslo účtu apod.. Dále Společnost zpracovává osobní údaje sloužící k plnění vzájemných práv a povinností a dále osobní údaje dobrovolně předané subjektem údajů.

 1. Veškeré osobní údaje subjektů, které má Společnost jsou údaji, u nichž Společnost určuje účely zpracování. 

Zejména ve vztahu k plnění vzájemných práv a povinností v rámci obchodní spolupráce a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), plnění povinností plynoucích se zvláštní právní úpravy daní a zvláštních veřejnoprávních poplatků (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení) a v rámci ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) a též prostředky zpracování osobních údajů (tedy technické řešení zpracování ať již požadavky pro jejich shromáždění nebo jejich faktické ukládání, kontrolování apod.).

 1. Doba zpracování (tedy fakticky ukládání smluvní dokumentace) se odvíjí od konkrétního účelu, pro který má Společnost osobní údaje uložené, přičemž délka uložení smluvní dokumentace obvykle vyplývá z délky trvání pracovního, popř. obdobného smluvního vztahu, délky trvání obchodní spolupráce, od možnosti uplatňovat své vzájemné právní nároky v případě vzniklých sporů a dále ze lhůt, které přímo stanovují zvláštní právní předpisy (zákon o účetnictví apod.).

 1. Správce osobních údajů 

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Realitní kancelář Milovice s.r.o., IČO: 24724599, se sídlem Milovice, Višňová 554, PSČ 289 24 (dále jen „Společnost“ nebo „Realitní kancelář Milovice“). Správce provozuje webové stránky na portálu http://www.rkmilovice.cz/

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 1. Společnost nejmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu oddílu 4 Nařízení.

 1. Oprávněné zájmy správce 

 1. Jelikož dochází ke zpracování Vašich osobních údajů i na základě oprávněných zájmů Společnosti, je potřeba vymezit, kterých osobních údajů a jakých konkrétních zájmů se takové zpracování týká. 

Mezi oprávněné zájmy Společnosti patří prevence, ochrana majetku Společnosti i třetích osob a jejich případné vymáhání a dále přímý či nepřímý marketing.

Dále dochází ke zpracování Vašeho telefonního čísla a emailu. Tyto údaje jsou zpracovány pro snadnější komunikaci mezi Vámi a Společností, a to jak v současné době, tak i v budoucnu.  

 1. Práva subjektů údajů

 1. Jednou ze základních povinností správce osobních údajů je informovat subjekt údajů o jeho právech, které mu Nařízení přiznává. 

Nařízení v čl. 15 až 22 ukládá správci osobních údajů povinnost vyhovět v určitých lhůtách právům subjektů údajů. Jedná se tak o tato práva subjektů údajů:

 1. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, které se uplatní vůči všem správcům;
 2. Právo na opravu, které se uplatní vůči všem správcům;
 3. Právo na výmaz, které se uplatní vůči všem správcům;
 4. Právo na omezení zpracování, které se vztahuje na všechny správce při splnění podmínek uvedených níže;
 5. Právo na přenositelnost údajů, které se vztahuje na správce v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně. U klienta by se mělo jednat pouze o jedinou evidenci, a to evidenci otisků prstů zaměstnanců.
 6. Právo vznést námitku, které se vztahuje na zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) -  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany; a 
 7. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo by se však na klienta vzhledem k rozsahu zpracovávání nemělo uplatnit a dále se jím nebudeme zabývat.
 8. V případě, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, má právo kdykoliv tento souhlas odvolat, a to písemně na adresu Správce nebo Zpracovatele. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováním osobních údajů odvolává. 

Jako další právo, které má subjekt údajů na základě Nařízení je právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna).

 1. Příjemce osobních údajů 

 1. V rámci zpracování Vašich osobních údajů dochází také k jejich předávání třetím stranám. Společnost předává Vaše osobní údaje za účelem plnění povinností plynoucích se zvláštní právní úpravy na úseku odvodů daní a jiných povinných plateb a zaměstnanosti, popř. za účelem plnění smluvní povinnosti. 

 1. Příjemci, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány, jsou zejména zdravotní pojišťovny, orgány České správy sociálního zabezpečení, finančním úřady, veřejné orgány na úseku zaměstnanosti, Státní ústav pro kontrolu léčiv a další. Vaše osobní údaje mohou být předány také za účelem plnění účetních povinností, a to externí účetní firmě. 

 1. Dbáme o zabezpečení Vašich údajů. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Příjemci údajů, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou:
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelé účetních, právních či administrativních služeb;
 • náš personál.

  

 1. Automatizované zpracování 

 1. V průběhu zpracování osobních údajů pracovníků nedochází ze strany Společnosti k jejich automatizovanému zpracování, včetně profilování ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení.


Cookies